Skip to main content

Queixas

SERVIZO DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS COLEXIADAS E USUARIAS

 

O Consello da Avogacía Galega, a través da Secretaría técnica, ten a disposición dos avogados e da  cidadanía o SERVIZO DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS COLEXIADAS E USUARIAS

De conformidade coa Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, así como a actual redacción da Lei estatal de Colexios Profesionais,  de 15 de febreiro de 1974, os Colexios Profesionais deben contar cun Servizo de Atención aos Colexiados e aos Consumidores ou Usuarios

O Servizo préstase pola secretaría técnica do Consello da Avogacía Galega e complementa aos servizos homónimos ou equivalentes que existan nos colexios de avogados, respectando cadansúa competencia.

O cidadán e o letrado haberanse dirixir, en primeiro lugar, ao Colexio de Avogados de que se trate, polo que a actuación do Consello se considera sempre de carácter subsidiario ou supletorio.

Non obstante, o usuario poderá dirixir a este órgano a súa dúbida, queixa ou reclamación, encargándose este Consello de remitilo ao Colexio competente, ou de darlle o trámite  que corresponda, intentando evitar a peregrinaxe administrativa, sendo posible.

 

1º NORMATIVA DE APLICACIÓN

Se desexa informarse sobre a normativa de aplicación, teña en conta o seguinte:

A) Sobre o Servizo de Atención aos Colexiados e aos Consumidores ou Usuarios: 

– Lei de Colexios Profesionais de 15/2/1974 (lexislación básica):


1. Os Colexios Profesionais deberán atender as queixas ou reclamacións presentadas polos colexiados.
2. Así mesmo, os Colexios Profesionais disporán dun servizo de atención aos consumidores ou usuarios, que necesariamente tramitará e resolverá cantas queixas e reclamacións referidas á actividade colexial ou profesional dos colexiados se presenten por calquera consumidor ou usuario que contrate os servizos profesionais, así como por asociacións e organizacións de consumidores e usuarios na súa representación ou en defensa dos seus intereses.
3. Os Colexios Profesionais, a través deste servizo de atención aos consumidores ou usuarios, resolverán sobre a queixa ou reclamación segundo proceda: ben informando o sistema extraxudicial de resolución de conflitos, ben remitindo o expediente aos órganos colexiais competentes para instruír os oportunos expedientes informativos ou disciplinarios, ben arquivando ou ben adoptando calquera outra decisión conforme a dereito.
4. A regulación deste servizo deberá prever a presentación de queixas e reclamacións por vía electrónica e a distancia.

– Lei 11/2001, de 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Os colexios profesionais disporán dun servizo de atención aos consumidores ou usuarios e colexiados que necesariamente tramitará e resolverá cantas queixas referidas á actividade colexial ou dos colexiados sexan presentadas por calquera usuario ou profesional colexiado, así como por organizacións de consumidores e usuarios na súa representación ou en defensa de intereses colectivos.
2. O servizo de atención aos consumidores ou usuarios e colexiados poderá resolver sobre a solicitude iniciando a vía da arbitraxe de consumo, abrindo un procedemento sancionador, arquivando ou adoptando calquera outra decisión que, no seu caso, corresponda.
3. A regulación deste servizo deberá contemplar a presentación de queixas e reclamacións por vía telemática

 

B) Principal normativa xeral de aplicación en materia disciplinaria:

  • Estatuto Xeral da Avogacía, aprobado por R.D. 658/2001, de 22 de xuño (EGAE).
  • Regulamento de Procedemento Disciplinario, de 27 de febreiro de 2009 (RPD).
  • Código Deontolóxico de 27 de novembro do ano 2002 (CD).
  • Lei 30/92, de 26 novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común (LRJAP e PAC).

 

C) Normativa estatal específica en materia disciplinaria para asuntos de asistencia xurídica gratuíta de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia:

  • Lei 1/96, de 10 de xaneiro: Artigos. 42 E 43  (O art. 42 remite ás normas disciplinarias establecidas con carácter xeral).

 

D) Normativa autonómica específica en materia disciplinaria para asuntos de asistencia xurídica gratuíta:

  •  Regulamento de Xustiza Gratuíta de Galicia, aprobado polo Decreto 269/2008, de 6 de novembro: Artigo 36.

 

E) Outras normas:

  • Texto refundido da Lei Xeral de Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado por R.D. Lexislativo. 1/2007 de 16 de novembro e o seu desenvolvemento regulamentario.

 

2º QUEIXAS OU RECLAMACIÓNS CONTRA AVOGADOS

Tramitación:

O Consello acusará recibo da queixa e a remitirá ao Colexio de Avogados que sexa competente por razón do territorio. No caso de que o avogado denunciado sexa membro dunha Xunta de Goberno dun Colexio de Avogados de Galicia, será o propio Consello quen tramite o expediente.

No primeiro caso, o Consello notificará ao interesado a remisión da queixa, indicándolle os datos do colexio ao que se poderá dirixir para seguir a tramitación do procedemento

No segundo caso, o Consello incoará un dos procedementos de tipo disciplinario regulados no Regulamento de Procedemento Disciplinario da avogacía española  (artigos 7 e 8)

 

3º QUEIXAS OU RECLAMACIÓNS DAS PERSOAS USUARIAS DOS COLEXIOS DE AVOGADOS E DO CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGA

 

Ademáis das queixas dos cidadáns contra os profesionais, tanto estes coma os propios cidadáns poden formular queixas ou reclamacións referentes á actividade da organización profesional.

No caso dunha queixa ou reclamación contra un Colexio de Avogados, será recabará información ao Colexio,  remitido ao colexio de que se trate, para a súa tramitación.

No segundo, o Consello procurará dar unha resposta axeitada.

 

4º ESCRITOS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS

Descargue aquí o Modelo de queixa contra un avogado (Documento Word)

 

Lugar e modo de presentación

A presentación de queixas e reclamacións deberá realizarse por escrito asinado pola persoa interesada, ou por quen acredite a súa representación, dirixida ao Consello da Avogacía Galega, sito en rúa Federico Tapia 11-1º-A, 15005-A Coruña. Teléfono 981120884.

A presentación en papel poderá realizarse na dita sede, nunha oficiña de correos, ou en calquera rexistro administrativo.

Presentación por vía telemática:

Mentres non entre en funcionamento a sede electrónica, tamén poderán presentarse por vía telemática  ao seguinte correo electrónico:  consello

A presentación por correo electrónico requirirá a sinatura electrónica da persoa interesada, tanto no correo como no documento no que se conteña a queixa. Poderá condicionarse a admisión da documentación dixitalizada que se anexe ou incorpore ao email  ao seu cotexo co orixinal.

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, prema na ligazón para máis información. ACEPTAR

Aviso de cookies