Queixas

SERVIZO DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS COLEXIADAS E USUARIAS

O Consello da Avogacía Galega, a través da Secretaría técnica, ten a disposición dos avogados/as e da  cidadanía o SERVIZO DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS COLEXIADAS E USUARIAS

De conformidade coa Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, así como a actual redacción da Lei estatal de Colexios Profesionais,  de 15 de febreiro de 1974, os Colexios Profesionais deben contar cun Servizo de Atención aos Colexiados e aos Consumidores ou Usuarios

O Servizo préstase pola secretaría técnica do Consello da Avogacía Galega e complementa aos servizos homónimos ou equivalentes que existan nos colexios da avogacía, respectando cadansúa competencia.

O cidadán e o letrado haberanse dirixir, en primeiro lugar, ao Colexio da Avogacía de que se trate, polo que a actuación do Consello se considera sempre de carácter subsidiario ou supletorio.

Non obstante, o usuario poderá dirixir a este órgano a súa dúbida, queixa ou reclamación, encargándose este Consello de remitilo ao Colexio competente, ou de darlle o trámite  que corresponda, intentando evitar a peregrinaxe administrativa, sendo posible. O enderezo electrónico é

 

1º NORMATIVA DE APLICACIÓN

Se desexa informarse sobre a normativa de aplicación, teña en conta o seguinte:

A) Sobre o Servizo de Atención aos Colexiados e aos Consumidores ou Usuarios: 

– Lei de Colexios Profesionais de 15/2/1974 (lexislación básica):


1. Os Colexios Profesionais deberán atender as queixas ou reclamacións presentadas polos colexiados.
2. Así mesmo, os Colexios Profesionais disporán dun servizo de atención aos consumidores ou usuarios, que necesariamente tramitará e resolverá cantas queixas e reclamacións referidas á actividade colexial ou profesional dos colexiados se presenten por calquera consumidor ou usuario que contrate os servizos profesionais, así como por asociacións e organizacións de consumidores e usuarios na súa representación ou en defensa dos seus intereses.
3. Os Colexios Profesionais, a través deste servizo de atención aos consumidores ou usuarios, resolverán sobre a queixa ou reclamación segundo proceda: ben informando o sistema extraxudicial de resolución de conflitos, ben remitindo o expediente aos órganos colexiais competentes para instruír os oportunos expedientes informativos ou disciplinarios, ben arquivando ou ben adoptando calquera outra decisión conforme a dereito.
4. A regulación deste servizo deberá prever a presentación de queixas e reclamacións por vía electrónica e a distancia.

– Lei 11/2001, de 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Os colexios profesionais disporán dun servizo de atención aos consumidores ou usuarios e colexiados que necesariamente tramitará e resolverá cantas queixas referidas á actividade colexial ou dos colexiados sexan presentadas por calquera usuario ou profesional colexiado, así como por organizacións de consumidores e usuarios na súa representación ou en defensa de intereses colectivos.
2. O servizo de atención aos consumidores ou usuarios e colexiados poderá resolver sobre a solicitude iniciando a vía da arbitraxe de consumo, abrindo un procedemento sancionador, arquivando ou adoptando calquera outra decisión que, no seu caso, corresponda.
3. A regulación deste servizo deberá contemplar a presentación de queixas e reclamacións por vía telemática

B) Principal normativa xeral de aplicación en materia disciplinaria:

  • Estatuto Xeral da Avogacía, aprobado por R.D. 658/2001, de 22 de xuño (EGAE). Vixente até o día 30 de xuño de 2021
  • Regulamento de Procedemento Disciplinario, de 27 de febreiro de 2009 (RPD).
  • Código Deontolóxico de 6  de marzo de 2019
  • Lei 30/92, de 26 novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común (LRJAP e PAC).

C) Normativa estatal específica en materia disciplinaria para asuntos de asistencia xurídica gratuíta de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia:

  • Lei 1/96, de 10 de xaneiro: Artigos. 42 E 43  (O art. 42 remite ás normas disciplinarias establecidas con carácter xeral).

D) Normativa autonómica específica en materia disciplinaria para asuntos de asistencia xurídica gratuíta:

  •  Regulamento de Xustiza Gratuíta de Galicia, aprobado polo Decreto 269/2008, de 6 de novembro: Artigo 36.

E) Outras normas:

  • Texto refundido da Lei Xeral de Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado por R.D. Lexislativo. 1/2007 de 16 de novembro e o seu desenvolvemento regulamentario.

2º QUEIXAS OU RECLAMACIÓNS CONTRA AVOGADOS/AS

Tramitación:

O Consello acusará recibo da queixa e a remitirá ao Colexio de Avogados que sexa competente por razón do territorio. No caso de que o avogado denunciado sexa membro dunha Xunta de Goberno dun Colexio da Avogacía de Galicia, será o propio Consello quen tramite o expediente.

No primeiro caso, o Consello notificará ao interesado a remisión da queixa, indicándolle os datos do colexio ao que se poderá dirixir para seguir a tramitación do procedemento

No segundo caso, o Consello incoará un dos procedementos de tipo disciplinario regulados no Regulamento de Procedemento Disciplinario da avogacía española  (artigos 7 e 8)

3º QUEIXAS OU RECLAMACIÓNS DAS PERSOAS USUARIAS DOS COLEXIOS DE AVOGADOS E DO CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGA

Ademáis das queixas dos cidadáns contra os profesionais, tanto estes coma os propios cidadáns poden formular queixas ou reclamacións referentes á actividade da organización profesional.

No caso dunha queixa ou reclamación contra un Colexio da Avogacía,  recabarase información ao Colexio de que se trate,podéndose remitir o expediente  para a súa tramitación, se así procedese.

No segundo, o Consello procurará dar unha resposta axeitada.

4º ESCRITOS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS

Descargue aquí o Modelo de queixa sobre a conduta dun/ha avogado/a (Documento Word)

Lugar e modo de presentación

A presentación de queixas e reclamacións deberá realizarse por escrito asinado pola persoa interesada, ou por quen acredite a súa representación, dirixida ao Consello da Avogacía Galega, sito en rúa Federico Tapia 11-1º-A, 15005-A Coruña. Teléfono 981120884.

A presentación en papel poderá realizarse na dita sede, nunha oficiña de correos, ou en calquera rexistro administrativo.

Presentación por vía telemática:

Mentres non entre en funcionamento a sede electrónica, tamén poderán presentarse por vía telemática  ao seguinte correo electrónico: 

 

A presentación por correo electrónico requirirá a sinatura con certificado dixital  da persoa interesada, ben no correo ben no documento no que se conteña a queixa. Poderá condicionarse a admisión da documentación dixitalizada que se anexe ou incorpore ao email  ao seu cotexo co orixinal.
Non se tramitará queixa nin escrito ningún que se envíe a un enderezo distinto, ou que non veña asinado electrónicamente.

Uso de cookies

En esta página web utilizamos cookies para recopilar datos sobre hábitos de navegación consecuencia del uso de cookies analíticas de Google y de redes sociales. Para aceptar su uso pulsa “ACEPTAR”. Más información en la Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies