Regulamento de procedemento disciplinario

Aprobado polo Pleno do Consello Xeral da Avogacía do día 27 de febreiro de 2.009.
Regulamento do Procedemento Disciplinario

CAPÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1.- OBXECTO

1.- O presente Regulamento de Procedemento Disciplinario dítase en desenvolvemento da Lei 2/1974, de 13 de febreiro, de Colexios Profesionais e do Estatuto Xeral da Avogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de xuño, adaptado á Lei 30/1992, de 26 de novembro, sobre Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Común, na súa vixente redacción, e ao Regulamento do Procedemento para o Exercicio da Potestade Sancionadora, Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

2.- Será aplicable directamente ao Consello Xeral da Avogacía Española e, no seu caso, con carácter supletorio nas actuacións que realicen os Colexios de Avogados e os Consellos Autonómicos co obxecto de depurar a responsabilidade disciplinaria en que poidan incorrer os Avogados, os colexiados non exercentes e os Avogados inscritos en virtude do Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto, en caso de infracción dos seus deberes profesionais, colexiais ou deontolóxicos, sen prexuízo da responsabilidade civil ou penal esixible.

3.- En todo o non previsto neste Regulamento, aplicaranse as normas relacionadas no apartado 1 deste artigo.

ARTIGO 2.- CONCORRENCIA DE SANCIÓNS E INDEPENDENCIA DOS PROCEDEMENTOS.

1.- Cando se teña coñecemento de que se está tramitando un proceso penal polos mesmos feitos ou por outros cuxa separación dos sancionables con arranxo a este Regulamento sexa racionalmente imposible, o procedemento será iniciado obrigatoriamente e suspendido na súa tramitación, sen prexuízo das medidas de carácter provisional que proceda adoptar en virtude do previsto no artigo 3. A continuación do procedemento disciplinario quedará demorada ata que recaia pronunciamento firme da autoridade xudicial.

2. Cando se tivese coñecemento da resolución firme no procedemento penal, renovaranse as actuacións disciplinarias debéndose respetar a relación de feitos probados efectuada naquel procedemento.

3.- Unha vez iniciado o procedemento, en calquera momento do mesmo en que se aprecie que a presunta infracción poida, ademais, ser constitutiva de delito ou falta penal, porase inmediatamente en coñecemento do órgano que ordenase a incoación do expediente para que decida sobre a comunicación dos feitos ao Ministerio Fiscal e, no seu caso, acorde o procedente sobre a posible suspensión do procedemento ata que recaia pronunciamento firme da autoridade xudicial.

4.- Non se computará o período durante o cal este suspendido o expediente aos efectos da súa posible caducidade, nin aos efectos da prescrición da sanción.

ARTIGO 3.- MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL

1.- Se por resolución do órgano competente se acordase a incoación do procedemento disciplinario o mesmo órgano poderá acordar como medida preventiva a suspensión provisional no exercicio da profesión do afectado que estivese sometido a procesamento ou contra o que se abriu o xuízo oral. De non terse procedido á apertura de actuacións penais, o período máximo de suspensión non poderá exceder de seis meses. Tal decisión deberá adoptarse mediante resolución motivada e previa audiencia do imputado, debendo ser aprobada cos requisitos determinados no artigo 16.6 deste Regulamento.

2.- A resolución que acorde a suspensión provisional no exercicio da profesión deberá ser notificada ao afectado segundo o establecido no artigo 4.3 deste Regulamento e será recorrible en todo caso.

3.-Con independencia da medida anterior, o órgano competente para resolver poderá adoptar outras medidas que tendan a asegurar a eficacia da resolución que puidese recaer.

4.- Non se poderán tomar medidas provisionais que poidan causar prexuízos de difícil ou imposible reparación aos interesados ou que impliquen violación de dereitos amparados polas leis.

ARTIGO 4.- TRAMITACIÓN E NOTIFICACIÓNS.

1.- O procedemento disciplinario impulsarase de oficio en todos os seus trámites.

2.- A tramitación e as notificacións axustaranse ao establecido no presente Regulamento e, na súa falta, ao disposto no Título V, Capítulo III e no Título VI, Capítulo II, da Lei 30/1.992, de 26 de Novembro e no Estatuto Xeral da Avogacía

3.- As notificacións poderán ser feitas por correo certificado, por vía telemática ou electrónica, ou a través de calquera sistema de comunicación segura implantado pola avogacía española no domicilio profesional ou dirección telemática ou electrónica que o avogado teña comunicado ao Colexio, e sen prexuízo da responsabilidade que se puidese derivar por non comunicar regulamentariamente o seu eventual traslado de domicilio ou cambio de dirección telemática ou electrónica.

O Secretario do expediente dará fe do feito de terse remitido a comunicación e, cando sexa necesario, do seu contido. Se non puidese ser verificada a notificación entenderase realizada ao quince días da súa colocación no taboleiro de anuncios do propio Colexio conforme determina o artigo 94.2 do Estatuto Xeral da Avogacía Española, con suxeición ás previsións do artigo 61 da Lei 30/1992.

As notificacións poderán simultanearse coa colocación no devandito taboleiro de anuncios cando o instrutor o estime conveniente, ao obxecto de non consumir innecesariamente ou acurtar os prazos de tramitación do expediente

ARTIGO 5.- DEREITOS DOS IMPUTADOS.

O imputados respecto de quen se sigan procedementos disciplinarios, terán os seguintes dereitos:

a) Á presunción de inocencia.

b) A ser notificado dos feitos que se lle imputen, das infraccións que tales feitos poidan constituír e das sancións que, no seu caso, se lles puidesen impoñer, así como da identidade do instrutor, do órgano competente para impoñe-la sanción e da norma que atribúa tal competencia.

c) A absterse de declarar no procedemento seguido na súa contra, formular as alegacións que estime oportunas e utilizar os medios de defensa admitidos polo Ordenamento Xurídico que resulten procedentes.

d) Á motivación da resolución final.

e) Aos demais dereitos recoñecidos pola Lei 30/1.992.

CAPÍTULO II
INICIACIÓN DAS ACTUACIÓNS

ARTIGO 6.- DENUNCIA

1.- Presentada unha denuncia, cando se considere que carece manifestamente de contido deontolóxico ou é inverosímil ou mendaz, poderá decretarse o seu arquivo sen máis trámite. A resolución que dispoña o arquivo notificarase ao denunciante para o seu coñecemento.

Poderá igualmente, con carácter previo e por prazo de dez días, requirirse ao denunciante para que ratifique a súa denuncia e , no seu caso, complete, aclare ou achegue a documentación ou antecedentes que sexan necesarios para determinar a admisión a trámite da denuncia e sinale domicilio a efectos de notificacións. O requirimento conterá a advertencia de que, expirado o prazo sen terse atendido, poderá decretarse o arquivo da denuncia.

O domicilio designado será considerado como o do denunciante durante toda a tramitación do expediente ata que designe outro se así lle conviñese e seguirán practicándose ou tentándose as notificacións dos trámites sucesivos nese lugar aínda cando as comunicacións sexan devoltas polo Servizo de Correos. O denunciante non poderá alegar a falta efectiva de notificación se se tentou no domicilio que consta no expediente.

2.- Se os feitos se imputaran a un membro da Xunta de Goberno dun Colexio, dun Consello Autonómico ou do propio Consello Xeral da Avogacía Española, remitirase o expediente ao órgano competente.

ARTIGO 7.- INFORMACIÓN PREVIA

1.- O órgano competente poderá abrir un período de información previa co fin de coñecer as circunstancias do caso concreto do que se tivo coñecemento, con ou sen denuncia, e a conveniencia ou non de proceder á apertura do expediente disciplinario. En tal caso, designará un Relator, o cal poderá realizar de oficio as actuacións que considere necesarias para o exame e comprobación inicial dos feitos que puidesen constituír infracción, solicitando os datos e informacións que estime poidan ser relevantes para determinar a posible existencia de responsabilidades dignas de investigación.

2.- A iniciación, tramitación e resolución da información previa corresponderán ao Consello Xeral ou Consello Autonómico respectivo nos casos a que se refire o apartado segundo do artigo 6 deste Regulamento.

3.- Cando o denunciante sexa Avogado e trátese dunha infracción pola presunta vulneración de deberes ou obrigacións cara a este como compañeiro de profesión, o Relator dará canta ao decano para que este realice un labor de mediación se o estime conveniente. Alcanzada a mediación a satisfacción do denunciante proporase o arquivo da información sen máis trámite.

4.- A resolución da información previa acordará: decretar o arquivo das actuacións ou a apertura de expediente disciplinario. O acordo de arquivo notificarase ao denunciante.

ARTIGO 8.- APERTURA DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO E COMPETENCIA PARA A SÚA INSTRUCCIÓN E RESOLUCIÓN

1.- A apertura do expediente disciplinario será acordada, de oficio, con ou sen previa denuncia, pola Xunta de Goberno, a quen corresponderá igualmente a súa resolución. O acordo de iniciación de expediente deberá conter:

– Identificación da persoa ou persoas presuntamente responsables.

– Os feitos, sucintamente expostos que motivan a incoación de expediente, a súa posible cualificación e as sancións que puidesen corresponderlle.

– O nomeamento do Instrutor, e, no seu caso, Secretario, con expresa indicación da súa identidade e do réxime do seu posible recusación. En ningún caso, tales nomeamentos poderán recaer en quen sexa Relator durante o período de información previa.

– O órgano competente para a resolución do expediente e norma que lle atribúa tal competencia.

– As medidas de carácter provisional que se acordaron polo órgano competente.

– A indicación do dereito a formular alegacións e á audiencia no procedemento dentro do prazo de dez días, para ademais, presentar documentos e, no seu caso, propoñer proba, concretando os puntos de feito ou extremos sobre os que haxa de versar e os medios de que pretenda valerse e a posibilidade de que poida recoñecer a súa responsabilidade voluntariamente, nese caso, imporase a sanción que corresponda no seu grao mínimo.

2.- O órgano competente poderá con carácter xeral delegar a competencia para acordar a apertura do expediente disciplinario no Decano, nun dos seus Deputados, nun grupo deles ou nunha Comisión de Deontoloxía.

En ningún caso será delegable a facultade de adoptar a resolución que poña fin ao expediente, impoña sanción ou decrete o arquivo.

3.- O acordo de apertura comunicarase ao instrutor e notificarase ao expedientado, con traslado de cantas actuacións se practicaron. O acordo tamén se comunicará ao denunciante, no seu caso, con indicación da posibilidade de formular alegacións e propor os medios de proba de que pretenda valerse

Na notificación advertirase ao expedientado que, de non efectuar alegacións sobre o contido do acordo de apertura do expediente no prazo de dez días, devandito acordo poderá ser considerado proposta de resolución, cando conteña un pronunciamento preciso acerca da responsabilidade imputada, cos efectos previstos nos artigos 13 e 16 deste Regulamento.

4.- Cando se trate de infraccións leves, a Xunta de Goberno ou o Decano do Colexio poderán sancionalas sen necesidade de tramitar previamente o expediente disciplinario regulado neste Regulamento, previa audiencia ou descargo do inculpado e mediante resolución motivada.

5.- As atribucións da Xunta de Goberno corresponderán, no seu caso, ao Consello Autonómico ou ao Consello Xeral da Avogacía Española cando o procedemento se refira a feitos que se imputen a quen ostente a condición de membro da Xunta de Goberno dun Colexio de Avogados, ou de integrante do Consello Autonómico ou ben do Consello Xeral da Avogacía Española, segundo determine a norma competencial aplicable.

6.- Calquera procedemento iniciado poderá ser acumulado a outros cos que garde identidade ou íntima conexión, o que decretará o órgano a quen corresponda resolvelo, sen que caiba recurso contra tal resolución.

7.- Salvo que legalmente estea establecido outro prazo, o expediente disciplinario deberá resolverse no prazo máximo de seis meses.

Os supostos de interrupción do prazo para a resolución serán os previstos na normativa básica do procedemento administrativo sancionador e os mencionados neste Regulamento.

CAPÍTULO III
INSTRUCCIÓN

ARTIGO 9.- DO INSTRUCTOR E DO SECRETARIO DO EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.

1.- A Xunta de Goberno ou o Consello correspondente só poderán substituír ao Instrutor ou ao Secretario dun expediente disciplinario que aceptase o cargo nos supostos de falecemento, renuncia e resolución favorable sobre a abstención ou recusación. En tales casos resolverán, en función da causa que motive a substitución, sobre a validez ou convalidación das actuacións realizadas con anterioridade aos efectos da resolución final.

2.- A aceptación da escusa de tales nomeamentos e da renuncia aos cargos unha vez aceptados, así como a apreciación das causas de abstención e recusación, será competencia exclusiva da Xunta de Goberno ou do Consello que teña atribuída a competencia para resolver o expediente.

3.- O dereito de recusación poderá exercitarse desde o momento en que o interesado teña coñecemento da identidade do instrutor e do secretario designados.

4.- Serán de aplicación en materia de abstención e recusación do Instrutor e do Secretario do expediente os prazos e normas contidas nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992.

ARTIGO 10.- ALEGACIÓNS E ACTUACIÓNS NO PROCEDEMENTO

Á vista das alegacións realizadas e proba proposta, no seu caso, o Instrutor poderá realizar de oficio as actuacións que resulten necesarias para o exame e comprobación dos feitos que puidesen constituír infracción, solicitando os datos e informacións que sexan relevantes para determinar, no seu caso, a existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.

ARTIGO 11.- PERÍODO DE PROBA

1.- Abrirase un período probatorio nos seguintes supostos:

a) Cando, no trámite de alegacións, o solicite o expedientado ou o denunciante con proposición de medios de proba concretos e expresión dos puntos de feito ou extremos que pretenda acreditar, sempre que algún dos medios propostos sexa considerado pertinente polo Instrutor.

b) Cando o Instrutor o considere necesario para o esclarecemento do feitos e determinación dos responsables, acordando en tal caso a práctica de todas cantas probas estime necesarias.

A resolución pola que o instrutor ordene a práctica de probas será notificada ao expedientado e ao denunciante, no seu caso.

2.- O Instrutor motivará as súas decisións de inadmisión da solicitude de apertura de período probatorio e de rexeitamento de medios de proba concretos, en aplicación do disposto na lexislación de Procedemento Administrativo Común.

3.- O período probatorio non terá unha duración superior a trinta días hábiles nin inferior a dez.

4.- A práctica das probas realizarase de conformidade co establecido na lexislación do Procedemento Administrativo Común. Para a práctica das probas que haxa de efectuar o propio Instrutor, notificarase ao expedientado e ao denunciante, se o houbera, o lugar, data e hora, a fin de que poida intervir.

5.- Nos casos en que, a petición do expedientado ou do denunciante, deban efectuarse probas cuxa realización implique gastos, o Colexio ou o Consello poderán esixirlle unha provisión de fondos, a reserva da liquidación definitiva, unha vez practicada a proba. A liquidación dos gastos practicarase unindo os comprobantes que acrediten a súa contía.

6.- Os acordos que adopte o Instrutor en materia de proba non serán susceptibles de recurso, sen prexuízo das alegacións que se formulen, que se resolverán no acto que poña fin ao procedemento.

ARTIGO 12.- PRORROGA DE PRAZOS

1.- O instrutor poderá, motivadamente, prorrogar os prazos dos devanditos trámites de alegacións e o do período de proba, por unha soa vez durante idéntico ou inferior tempo ao establecido no artigo 11.3 deste Regulamento, sempre que, polo número e a natureza das probas a practicar, a complexidade das situacións fácticas e cuestións xurídicas analizadas ou outras razóns atendibles, sexa preciso para lograr a adecuada determinación dos feitos e as responsabilidades ou para garantir a eficaz defensa dos expedientados. A expresión da causa concreta deberase conter expresamente no escrito no que se solicite ou acorde a prórroga.

2.- Mentres dure a prórroga quedará suspendido o prazo de seis meses de resolución do procedemento ao que fai referencia o artigo 8.7 deste Regulamento.

ARTIGO 13.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

1.-Concluída, no seu caso, a proba, o Instrutor formulará proposta de resolución na que se fixarán de forma motivada os feitos, especificándose os que se consideren probados e a súa exacta cualificación xurídica, determinarase a infracción que constitúan e a persoa ou persoas que resulten responsables, especificándose a sanción que propón que se impoña e as medidas provisionais que se adoptaron, no seu caso, polo órgano competente para iniciar o procedemento

De apreciarse polo Instrutor a non existencia de infracción ou responsabilidade, proporá o arquivo.

2.- Se como consecuencia da instrucción do procedemento resultase modificada a determinación inicial dos feitos, a súa posible cualificación, as sancións que poidan ser impostas ou as responsabilidades susceptibles de sanción, notificarase todo iso ao interesado na proposta de resolución.

ARTIGO 14.- ALEGACIÓNS

A proposta de resolución notificarase ao expedientado, indicándolle a posta de manifesto do expediente, e concedéndolle un prazo improrrogable, de cinco días para que poida alegar ante o Instrutor canto considere conveniente no seu defensa e achegar os documentos e informacións que estime pertinentes e que non poidan achegarse no trámite anterior.

ARTIGO 15.- ELEVACIÓN DO EXPEDIENTE AO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER.

O Instrutor, transcorrido o prazo de alegacións, sexan ou non formuladas, remitirá inmediatamente a proposta de resolución xunto co expediente completo ao órgano competente para resolver.

CAPÍTULO IV
RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE

ARTIGO 16.- RESOLUCIÓN

1.- A resolución que poña fin ao expediente disciplinario será motivada e decidirá todas as cuestións expostas polos interesados e aqueloutras que resulten do expediente.

2.- Antes de ditar resolución, o órgano competente para resolver poderá decidir, mediante acordo expresamente motivado, a realización das actuacións complementarias que considere necesarias para a resolución do procedemento.

Estas actuacións complementarias levaranse a cabo no prazo máximo de quince días.

Unha vez realizadas as actuacións complementarias, porase o seu resultado á vista do expedientado e do denunciante, no seu caso, a fin de que poidan alegar o que estimen pertinente no prazo común de sete días.

Durante estes prazos quedará suspendido o prazo de seis meses establecido no Artigo 8.7 deste Regulamento.

3.- Na resolución non se poderán ter en conta feitos distintos dos que resulten acreditados na fase de instrucción do procedemento, salvo os que resulten, no seu caso, das actuacións complementarias previstas no apartado anterior. A resolución poderá efectuar unha valoración xurídica diferente dos feitos determinados.

4.- Cando o órgano competente para resolver considere que a infracción reviste maior gravidade que a proposta polo Instrutor, porase de manifesto tal circunstancia ao expedientado e ao denunciante, no seu caso, para que formulen cantas alegacións estimen convenientes, concedéndoselles para iso un prazo común de quince días, quedando tamén neste caso suspendido durante este período o prazo establecido no artigo 8.7 deste Regulamento.

5. – A resolución que poña fin ao procedemento ademais de ser motivada, deberá fixar os feitos, incluíndo a valoración das probas, determinar a persoa ou persoas responsables, infracción ou infraccións cometidas e a sanción ou sancións que se impoñen ou a declaración de non existencia de infracción ou responsabilidade.

6.- Cando a proposta de resolución conteña sanción de suspensión de exercicio da avogacía por máis de seis meses ou expulsión do Colexio, a resolución que recaia deberá ser acordada pola Xunta de Goberno ou o Consello correspondente mediante votación secreta e coa conformidade das dúas terceiras partes dos seus compoñentes, advertíndose na convocatoria da sesión da obrigatoriedade da asistencia de todos os membros da Xunta ou o Consello e o cesamento de quen non asista sen causa xustificada, todo iso de acordo co Estatuto Xeral da Avogacía Española.

7. Na deliberación e votación da resolución non poderán intervir quen sexan Instrutor ou Secretario do expediente.

8.- A resolución que se dite haberá de respetar o establecido no Artigo 89 da Lei 30/1992 e deberá ser notificada ao expedientado e se o procedemento iniciouse como consecuencia de denuncia, tamén se realizará dita notificación ao que a formulou. A notificación expresará os recursos que contra a resolución procedan, os órganos administrativos ou xudiciais ante os que houbesen de presentarse e o prazo para interpolos, sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro que estime oportuno.

9.- Se non recaese resolución transcorridos seis meses desde a apertura do expediente disciplinario, tendo en conta as posibles interrupcións da súa computo por causas imputables aos interesados ou pola suspensión do procedemento a que se refiren os artigos 12 e 16 deste Regulamento, declararase a caducidade, sen prexuízo da súa nova incoación se non prescribise a infracción.

CAPÍTULO V
RÉXIME DE RECURSOS EN MATERIA DISCIPLINARIA

ARTIGO 17.- ACTOS RECORRIBLES

1.- As resolucións dos órganos competentes que poñan fin ao procedemento serán recorribles conforme ao disposto pola lexislación vixente.

2.- Non serán recorribles os acordos de apertura do expediente disciplinario ou de información previa nin os actos de mero trámite. Con todo, a oposición poderá en todo caso alegarse por quen a formularon para a súa consideración na resolución que poña fin ao procedemento e na eventual impugnación de tales actos no recurso que, no seu caso, interpóñase.

ARTIGO 18.- RÉXIME DOS RECURSOS

Os posibles recursos que se poidan interpor fronte ás resolucións que se diten seguirán o réxime xeral de aplicación conforme a lexislación pertinente.

CAPÍTULO VI
EXECUCIÓN

ARTIGO 19.- EXECUCIÓN DAS RESOLUCIÓNS SANCIONADORAS

1.- As resolucións da Xunta de Goberno ou dos Consellos ditadas na materia propia deste Regulamento non poderán executarse ata que adquiran firmeza en sede administrativa, con independencia das medidas provisionais que poidan ser adoptadas.

2.- A competencia para a execución das sancións corresponde ao órgano corporativo que dite o acordo orixinario de imposición, mesmo cando se trate de expedientes disciplinarios por actuacións profesionais levadas a cabo no ámbito territorial de Colexio de Avogados distinto ao de residencia.

ARTIGO 20.- EFECTOS DAS SANCIÓNS

A sanción de suspensión no exercicio da profesión implica:

a) A entrega por parte do colexiado sancionado do carné profesional nas oficinas colexiais, polo tempo da suspensión.

b) A asimilación á situación de colexiado non exercente durante o tempo da suspensión

c) A anotación no expediente persoal do colexiado sancionado.

ARTIGO 21.- COMUNICACIÓN DAS SANCIÓNS

O acordo de execución de sanción de suspensión no exercicio da profesión ou a súa expulsión, de conformidade co disposto no Estatuto Xeral da Avogacía, comunicarase ao Consello Xeral da Avogacía Española ao obxecto de que o comunique ao resto dos Colexios de Avogados, ao Consello Autonómico, ao Excmo. Sr. Presidente do Tribunal Superior de Xustiza correspondente, ao Ilmo. Sr. Presidente da Audiencia provincial correspondente, ao Ilmo. Sr. Maxistrado Xuíz Decano dos Xulgados da localidade e aos distintos Xulgados Decanos e demais órganos xudiciais pertencentes á xurisdicción territorial de cada Corporación, co rogo de que se tomen as medidas pertinentes para o cumprimento da sanción.

Igualmente a execución da sanción de suspensión no exercicio da profesión do colexiado, ou a súa expulsión, comunicarase aos distintos centros de detención.

ARTIGO 22.- EXECUCIÓN DA SANCIÓN DE APERCIBIMENTO

A sanción de apercibimento execútase coa notificación do acto declarando a firmeza da resolución, que se comunicará ao CGAE e ao Consello Autonómico respectivo.

ARTIGO 23.- PUBLICIDADE DAS SANCIÓNS

Os Colexios de Avogados poderán comunicar aos avogados colexiados do seu ámbito territorial as sancións disciplinarias impostas, unha vez firmes, que supoñan a suspensión do exercicio da avogacía dalgún dos seus colexiados, facendo referencia exclusivamente ao nome do letrado- colexiado, número de expediente disciplinario e período concreto de suspensión. En ningún caso farase mención á infracción cometida.

Igualmente notificaráselles por medios telemáticos a sanción de expulsión do Colexio dun colexiado, unha vez firme.

CAPÍTULO VII
EXTINCIÓN DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINARIA

ARTIGO 24.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINARIA. E DA INTERRUPCIÓN DA EXECUCIÓN

1.- A responsabilidade disciplinaria dos colexiados extínguese polo cumprimento da sanción, o falecemento, a prescrición da infracción e a prescrición da sanción.

2.- Se durante a tramitación do procedemento disciplinario producísese o falecemento do expedientado ditarase resolución declarando extinguida a responsabilidade e arquivando as actuacións.

3.- A baixa no exercicio profesional non extingue a responsabilidade disciplinaria contraída durante o período de alta, aínda que poida determinar a imposibilidade actual de executar a sanción que se puidese acordar.

En tal suposto, polo Colexio concluirase a tramitación do procedemento disciplinario e, en caso de sanción, a súa execución quedará en suspenso ata o momento en que o colexiado cause novamente alta no exercicio da profesión, ben no seu seo ou incorporándose a calquera outro do Colexios do Estado español.

En todo caso, o Colexio que impoña a sanción deberá comunicar a sanción e a baixa ao Consello Autonómico correspondente e ao Consello Xeral da Avogacía para o seu traslado e efectos procedentes no ámbito de todos os Colexios de Avogados de España.

4.- Sen prexuízo do establecido con carácter xeral, no caso de que o Letrado causase baixa no Colexio tramitador do expediente, pero estivese incorporado a outro Colexio de Avogados de España, a resolución que recaia, de ser sancionadora, comunicarase ao Consello Autonómico correspondente e ao Consello Xeral da Avogacía, para que este último acorde a súa execución e, no seu caso, o período de cumprimento, comunicándoo ao Colexio ou Colexios en que estivese incorporado, e a todos os demais para a efectividade da sanción en todos os Colexios de Avogados de España.

CAPÍTULO VIII
REHABILITACIÓN

ARTIGO 25.- REHABILITACIÓN E CANCELACIÓN DA ANOTACIÓN DAS SANCIÓNS.

1.- Transcorridos os prazos e cumpridos os requisitos establecidos no Estatuto Xeral da Avogacía Española, cancelarase a anotación das sancións no expediente persoal do colexiado sancionado.

2.- Dita cancelación, que se poderá acordar de oficio ou a petición dos sancionados, implicará a plena rehabilitación do colexiado.

3.- A tramitación dos expedientes de rehabilitación e cancelación corresponderá aos órganos que adopten o acordo orixinario sancionador.

4.- Os expedientes e as resolucións sobre rehabilitación e cancelación serán comunicados ao Consello Xeral da Avogacía Española, Consello autonómico correspondente e, no seu caso, ao Colexio de residencia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Os expedientes disciplinarios abertos antes da entrada en vigor deste Regulamento e que se atopen en tramitación na devandita data rexeranse ata a súa conclusión polas normas vixentes no momento da súa incoación.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA.- Á entrada en vigor do presente Regulamento quedará derrogado o Regulamento de Procedemento Disciplinario en vigor, así como as restantes disposicións ou acordos do Consello Xeral da Avogacía Española de igual ou menor rango que se opuxeren ao disposto no mesmo.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA.- O presente Regulamento, aprobado polo Pleno do Consello Xeral da Avogacía na súa sesión do día 27 de febreiro de 2009, será notificado polo Consello Xeral da Avogacía a todos os Consellos Autonómicos e a todos os Colexios de Avogados de España e entrará en vigor o día 1 de xuño de 2009.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Nos casos en que o presente regulamento se refira ao Decano ou á Xunta de Goberno, as referencias entenderanse feitas ao órgano competente do Consello Xeral ou do Consello Autonómico cando o procedemento sígase ante estes organismos.

O que comunico a V.E. para o seu coñecemento e efectos oportunos.

Madrid, 11 de maio de 2009
O SECRETARIO XERAL
P.D. O Secretario Xeral Técnico
Antonio Ruiz-Giménez Aguilar

 

Uso de cookies

En esta página web utilizamos cookies para recopilar datos sobre hábitos de navegación consecuencia del uso de cookies analíticas de Google y de redes sociales. Para aceptar su uso pulsa “ACEPTAR”. Más información en la Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies