Skip to main content

O Consello

O Consello da Avogacía Galega está conformado polos sete colexios de avogados de Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago e Vigo).

O seu estatuto foi aprobado por Decreto 130/93, de 3 de xuño, da Consellería da Presidencia. A súa sede reside na Coruña, por ser o lugar no que ten a súa sede o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Entre as competencias máis salientables do Consello están:

  1. A coordinación da acción conxunta dos Colexios de avogados que o conforman.
  2. As relacións cos órganos da Administración Autonómica especialmente coa Direción Xeral de Xustiza.
  3. O exercicio da potestade disciplinaria, mediante a resolución dos recursos de alzada interpostos contra os acordos dos colexios neste eido, ou a resolución, en primeira instancia, dos expedientes en materia disciplinaria que afecten a membros das xuntas de goberno dos colexios de avogados, excluído o decano (neste caso a competencia pertence ao Consejo General de la Abogacía Española)

Preámbulo do decreto de creación do Consello da Avogacía Galega.

De conformidade co que dispón o Decreto 130/93 do 3 de xuño, da Xunta de Galicia, polo que se aproba a creación do Consello da Avogacía Galega e os seus estatutos, o Consello da Avogacía Galega é unha corporación de dereito público integrada polos ilustres colexios de avogados de Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevera, Ferrol, Vigo e Santiago), a finalidade do cal, de acordo co art. 4 destes estatutos, é a de agrupar, coordinar os colexios de avogados integrados nel e asumir a súa representación en cuestións de interese común ante a Xunta de Galicia e, en xeral, ante calquera organismo, institución ou persoa, física ou xurídica, en todo canto sexa necesario para o cumprimento dos seus fins.

As súas competencias serán, fundamentalmente, as que ten atribuídas o Consello Xeral da Avogacía Española, en todo canto teña ámbito ou repercursión soamente no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e entre outras cuestións, de conformidade co disposto nos estatutos, ten competencia para fomentar, crear e organizar institucións, servicios e actividades en relación coa profesión de avogado, que teñan por obxecto a formación e o perfeccionamento profesional, a promoción cultural, etc; convocar e realizar congresos, xornadas, simposios, e actos semellantes relacionados co dereito civil especial de Galicia e co exercicio da avogacía na Comunidade Autónoma; editar libros e traballos de carácter xurídico sobre a lexislación e xurisprudencia para Galicia, e publica-las normas e disposicións de interese para os avogados de Galicia; colaborar cos poderes públicos na realización e pleno desenvolvemento dos dereitos da persoa e das institucións dentro do seu propio territorio, defender os dereitos dos colexios de avogados de Galicia e dos seus colexiados; o exercicio das competencias que lle delegue a Xunta, etc.

Estatuto do Consello da Avogacía Galega

Composición do pleno

Memoria 2022

Orzamento 2024

 

Uso de cookies

En esta página web utilizamos cookies para recopilar datos sobre hábitos de navegación consecuencia del uso de cookies analíticas de Google y de redes sociales. Para aceptar su uso pulsa “ACEPTAR”. Más información en la Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies